We provide best learning exp.

За нас

Мисијата на едукативниот јазичен центар Чекор по Чекор е природно восприемање и учење на странски јазици преку методот на искуствено учење. Доближување и усовршување на втор или трет јазик во една пријатна и неформална атмосфера со искусни и сертифицани предавачи. Резултатот од нашата мисија ќе биде среќни, задоволни и успешни ученици за кого изучувањето на нов јазик ќе претставува доживотно и неповторливо искуство.

567

Ученици


12

Наставнички


67

Издадени сертификати


15

Години искуство